За нас & Акредитация

Сертификация на системи за управление – Акредитация

Дейността на Органа се определя от Система за управление на сертификацията съгласно ISO/IEC 17021, съответните ръководства на IAF и EA и изискванията за акредитация на процедурите на Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“

Управляващ директор на ОССУ към „Ай Кю Серт“ – дипл. ик. Борис Стоянов

Дейностите по сертификация се извършват от:

 • одиторски екипи, съставени от одитори и технически експерти, които проверяват и оценяват документите и действието на стандартизираните системи за управление
 • отговорни по сертификациите лица, които разглеждат одиторските доклади и документите на системите и вземат решения по сертификациите и по измененията им (разширяване и намаляване на обхвата, временно прекратяване или отнемане на сертификацията)

Нашите предимства

 • Български орган за сертификация
 • Европейска акредитация
 • Опитен и международно квалифициран персонал
 • Срок за издаване на сертификат от два дни след успешен одит
 • Ясен договор без скрити условия
 • Цени, освободени от натоварващи разходи
 • Прозрачна и олекотена сертификационна процедура

Международна дейност

Стандартите за системи за управление по изискванията на които ОССУ към AQ Cert извършва сертификация, а именно:

 • ISO 9001:2015
 • ISO 14001:2015
 • BS OHSAS 18001:2007
 • ISO 22000:2005
 • ISO/IEC 27001:2017

са международни или международно признати стандарти, чийто изисквания са формирани на база анализ на най-добрите световни практики в дадена област на управлението. Тези стандарти са еднакви по цял свят и спомагат не само за повишаване на ефективността на управление на организациите, но и за сближаване и формиране на „общ език” между организации контрагенти независимо от тяхната физическа локация.

AQ Cert третира еднакво всички свои клиенти независимо от големината или други техни характеристики. Същото важи и за  географското им положение, език, религия или обичаи и в този смисъл Органът не изключва нито една страна по света, като източник на потенциални клиенти. Към настоящия момент AQ Cert развива дейност на територията на България и Италия.

При наличие на заявка за сертификация от организация, намираща се извън територията на Р. България, и при условие че Органът осигури местни одитори и/или локален експерт, който да познава езика, обичайте и местните специфики, вкл. законодателни, то сертификационната услуга може да бъде извършена. В определени случаи това може да доведе до удължаване на срока за преглед на заявката.

Независимост и Безпристрастност

Услугите на AQ Cert не се предлагат „в комплект“ с услуги по изграждане на системи за управление, защото това би компрометирало обективността на оценката. Никоя организация няма право да се изказва от името на AQ Cert, или да поема ангажименти от името на AQ Cert по отношение резултати от бъдещи одити.

Защита на данни и конфиденциалност

AQ Cert предоставя своите услуги само за юридически лица. Всички контактни данни, които се предоставят на AQ Cert се третират като данни за контакт с съответните юридически лица и по никакъв друг начин. Всички данни предоставени на AQ Cert от страна на клиентите се третират като конфиденциална информация.