BS OHSAS 18001:2007

BS OHSAS 18001:2007 e международно признат стандарт, който е разработен с цел да се извършва сертификация от трета независима страна на системи за управление на здравословните и безопасни условия на труд.

Стандартът е приложим към всяка организация, която желае да намали рисковете, свързани със здравето и безопасността на работното място за персонал, доставчици, клиентите и други имащи достъп до него

Ползите от сертификацията:
Гаранция пред партньори и обществото за поет ангажимент по отношение на грижа за и защита на здравето и безопасността на хората, извършващи дейнсоти под контрол на организацията.  Заедно със сертификацията по ISO 9001 и ISO 14001, все по-често присъства като условие за участие в различни обществени поръчки или за създаване на консорциуми

Ползите от работещата система за управление на здравословните и безопасни условия на труд
Изграждане и поддържане на безопасна и здравословна работна среда чрез предоставяне на инструмент за непрекъснато идентифициране на опасностите и управление  на рисковете,  намаляване на възможността за инциденти, помощ при спазване на законовите и други изисквания, както и подобряване на резултатността по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, чрез извършване на непрекъснат мониторинг,  вътрешни одити и прегледи от ръководстото.

Основни акценти:

Ангажимент на ръководството – поет чрез политиката по здравословни и безопасни условия на труд, състоящ се в осигуряване на ресурси за намаляване на рисковете, предотвратяване на наранявания и заболявания на работното място, спазване на приложимите законови и други изисквания и непрекъснато подобряване на системата

Управление на риска – чрез непрекъснат процес на идентифициране на опасностите, оценка на риска, определяне на приоритети и предприемане на мерки за управление на риска. Създаване на оперативни процедури за поддръжка на оборудването, контрол върху доставчици на продукти и услуги във връзка за безопасността на работното място

Съответствие със законови и други изисквания – ясно определяне и периодично актуализиране на приложимите законови и други изисквания, приложими за дейността на организацията по отношение осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, както и прилагане на тези изисквания при създаване, внедряване и поддържане на системата

Цели и програми – приемане на цели в съответствие с политиката и съобразно рисковете, изготвяне на програми с конкретни срокове, отговорници и ресурси за изпълнение на целите

Осъзнаване и участие на персонала – ясно дефинирани и разяснени отговорности и пълномощия във връзка с управление на здравословните и безопасни условия на труд. Провеждане на обучение и разяснителни кампании за осъзнаване на значимостта на всеки един от персонала за запазване и гарантиране на тяхното здраве и безопасност. Насърчаване на прякото участие на хората при планиране, поддържане и подобряване на системата

Поддържане на готовност за действие при извънредни ситуации – изготвяне на планове за действие при извънредни ситуации, обучение на персонала и други заинтересовани страни и организиране на проигравания. Изграждане на система за регистриране и разследване на инциденти

Измерване и мониторинг на резултатността – извършване на периодични измервания на факторите на работната среда, мониторинг на здравното състояние, контрол по спазване на изискванията по работните места

Непрекъснато подобряване – периодична оценка на съответствието, предприемане на коригиращи и превантивни действия, извършване на вътрешни одити и прегледи от ръководството

Подготовка за сертификация
Подготовката за сертификация се състои в:

  • Запознаване с изискванията на стандарта BS OHSAS 18001:2007
  • Дефиниране на областта на приложение на системата
  • Анализ на наличните правила в организацията
  • Там където има пропуски или разминавания със стандарта – създаване на нови правила
  • Създаване на документация (процедури, инструкции, наръчник)
  • Работно въвеждане (реално използване на новите правила)
  • Вътрешен одит – проверка на готовността за сертификация от вътрешен персонал
  • Финално отстраняване на несъответствията открити във вътрешния одит
  • Сертификация