Доверявайте се само на акредитирани сертификационни организации!

Акредитацията е процедура, с която национален орган за акредитация проверява и оценява дали един Орган за сертификация на системи отговаря на изискванията да извършва сертификация на системи за управление в обявения обхват.

Изискванията към органите за сертификация са определени от международни стандарти, регламенти и ръководства, и най-общо казано, се свеждат до изисквания към организацията и ресурсите на органите и към способността им да осъществяват компетентен, обективен и безпристрастен сертификационен процес.

Въвеждането и сертификацията на системите за управление, по своя замисъл, са доброволни дейности. И акредитацията на Органи за сертификация на системи за управление е доброволна дейност, освен ако нормативен акт или техническа конвенция не поставя изрично изискване за акредитирана сертификация.

Това значи, че може да се извършва и неакредитирана сертификация. Но акредитираната сертификация, като една строго регулирана дейност, вдъхва повече доверие и сигурност и има по-широко признание.

Поради разлики в подходите и системите за акредитация, т.е. и в нивото на взискателност, възниква необходимост да се установи цялостна и уеднаквена рамка от правила и принципи за акредитация в страните от Европейския съюз. В този дух е Регламент (ЕО) № 765/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 09.07.2008 г., който определя изисквания за акредитация и надзор на пазара.

За да се избегне конкуренция между националните органи по акредитация, което може да доведе до комерсиализиране на техните дейности и до несъвместимост с тяхната роля като последно ниво на контрол във веригата за оценяване на съответствието, Регламентът цели да гарантира, че в ЕС един сертификат за акредитация е достатъчен и валиден за цялата му територия. По този начин се предотвратява многократната акредитация, която води до допълнителни разходи, а не добавя стойност.

За да се гарантира равностойно ниво на компетентност на органите за оценяване на съответствието, да се улесни взаимното признаване и да се насърчи всеобщото приемане на сертификатите за акредитация и резултатите от оценяване на съответствието, издадени от акредитирани органи, националните органи по акредитация поддържат строга и прозрачна система за партньорска оценка, организирана от ЕА (Европейска организация за акредитация). Националният орган по акредитация трябва да е член на ЕА.

Регламентът 765/2008 признава ЕА като единствена организация на европейско равнище по отношение на специфичните й функции в областта на акредитация и посочва основната й мисия, както следва:

  • да подпомага развитието на прозрачна, насочена към качеството, система за оценка на компетентността на органите за оценяване на съответствието в цяла Европа
  • да управлява система за партньорска оценка сред националните органи по акредитация от държавите-членки и други европейски държави

В общо комюнике на IAF (International Accreditation Forum) и ISO (International Standard Organization) са изложени очакваните резултати от акредитираната сертификация по ISO 9001 и ISO 14001, приложими и към други стандартизирани системи за управление, като ISO 22000, BS OHSAS 18001 и още много други.