ISO 9001:2015

Системи за управление на качеството

ISO 9001:2015 (БДС ISO 9001:2015) e в сила от м. септември 2015г.

Най-важното

ISO 9001:2015 е по-близо до бизнес действителността от своя предсшественик и създава условия за фирмите да го прилагат по-удобно, като:

 1. Отменя някои излишни формални изисквания
 2. Дава по-голяма свобода при документирането
 3. По-добре се фокусира над процесите, изпълнявани във фирмата
 4. Отразява по-добре новата бизнес действителност
 5. Залага управлението на риска като ключов елемент бизнеса

Annex SL

Новият стандарт възприема формата и терминологията на Annex SL. Annex SL е разработен да осигури, общ формат за всички стандарти за системи за управление, независимо от специфичната област, към която те се отнасят.  Annex SL предписва структура на високо ниво, идентичен основен текст и общи термини и дефиниции.

 • Идеята е новото  ISO 9001:2015 като стандарт да отрази промените в заобикалящата бизнеса среда – информационни, пазарни, логистични, аусорсинг, социални, други. Да представи стандарта като на система за управление  на бизнеса.  Тази стратегическа позиция е базирана на анализа на риска. Стандартът акцентира върху външните и вътрешни фактори, които биха могли да повлияят върху постигането  на целите на организацията. Една последица от това и ключова база за анализа на риска  е понятието “заинтересовани страни‘.

Какви са основните нови изисквания на ISO 9001:2015?

 • ISO 9001:2015 има 10 основни раздела, като изискванията сега са установени в раздели 4 до 10.
 • Отпадат изключванията от стандарта – новата версия е разработена така, че организациите, независимо  от вида, обема, дейността, трябва да покриват всички изисквания и така отпада необходимостта от изключвания.
 • Използване на стоки и услуги вместо понятието продукт е с цел премахване на недоразумението, че терминът продукт се отнася само до „физически“ продукти
 • Променени са принципи за управление на качеството. Сега те са 7 вместо 8
 • Няма Представител на ръководството. ISO 9001:2015 приписва ролята на Представител на ръководството на висшето ръководство на организацията като цяло и не изисква лице, което специално да е назначено като Представител на ръководството. В новата версия на ISO 9001 от висшето ръководство ще се изисква да изпълнява отговорностите, които досега бяха в раздела Представител на ръководството
 • Клауза 4.1 на ISO 9001:2015 изисква “Организацията да създаде, внедри и поддържа система за управление на качеството ….”. Стандартът не включва изискването СУК да бъде “документирана”. Също не е спомената и думата “Наръчник по качеството”
 • Обединяват се външни подизпълнители и доставчици, чрез въвеждането на изисквания за контрол на външни организации, предоставящи стоки и услуги
 • Премахва се клаузата “Превантивно действие” от стандарта. Аргументи за отпадане на тази клауза са, че една система за управление на качеството действа като превантивен инструмент
 • Новата версия на ISO 9001 изисква организациите да оценят факторите, които влияят на способността на организацията да постига нейните цели и да определят риска и възможностите

Стандартът изисква въвеждането на система за управление на качеството да бъде стратегическо решение на организацията

Потенциалните изгоди от въвеждането на стандарта са, че води до:

 • устойчиво осигуряване на съответстващи продукти и услуги
 • увеличаване на клиентското удовлетворение
 • отчитане на рисковете и възможностите пред организацията

ISO 9001:2015 не налага:

 • отстраняването на Представителя на ръководството
 • отпадането на Наръчника по качеството и документираните процедури, ако това е работеща документация
 • преномериране на документите на системата по последователността на стандарта
 • преструктуриране на системата за управление на качеството в съответствие със стандарта
 • заменяне на съществуващите термини и определения с такива от стандарта.