ISO (ИСО) Сертификация

Сертификацията по стандарти ISO (например ISO 9001:2008) носи редица ползи. Най-бърза, пълна и точна информация, включително индикативни цени и срокове може да получите от тук 

ISO

Накратко за ISO (ИСО) сертификацията

 • Сертификацията гарантира подобрение на ефективността, елиминиране на потенциалните рискове и допринася за устойчивото развитие на организацията.
 • Сертификатът е конкурентно предимство, което гради фирмения имидж и създава по-сериозно доверие към вашата компания.
 • Наличието на международно признат сертификат е изискване в редица търгове и обществени поръчки.

Сертификацията е процес на оценка на дадена организация спрямо международни стандарти ISO (ISO е абривиатура на  Mеждународната организация за стандартизация) и спецификации от независим акредитиран орган.

Смисълът е да се оцени дали фирмата има работещ управленски механизъм, чрез който да постига целите си и по този начин да гарантира пред клиентите си, че е надежден партньор.

Основни принципи на сертификацията по ISO са компетентността и безпристрастността. 

При положителна първоначална оценка (одит), организацията получава международно признат ISO сертификат с валидност 3 години и подлежи на надзор за периода на валидност на сертификата.

1-Logotype_AQ_CERT_QMS-mini 2-Logotype_AQ_CERT_EMS-mini 3-Logotype_AQ_CERT_OHSMS-mini-x

Когато вашата компания постигне одобрение по даден стандарт, например ISO 9001 или ISO 14001, придобивате статут на Сертифицирана организация и заедно със сертификата получавате правото да ползвате нашия Сертификационен символ.

Съдържание на дейностите в сертификационния цикъл:

 • Подготовка за сертификация – Създаване на документацията на системата за управление, внедряване на системата, вътрешен одит и прегледа от ръководството
 • Заявка за сертификация – Изпращате Заявка за Сертификация – Изпращането на заявката не е обвързващо
 • Договор – На база заявката, AQ Cert изпраща предложение за договор с конкретни ценови условия
 • Планиране на одита – След подписан договор се планират и съгласуват дати за одит
 • Одит на Етап 1 – Преглед на документацията на съответната система за управление и проверка за степента на готовност за провеждане на одит на Етап 2. Докладът от този Етап може да съдържа констатации, изискващи отстраняване на пропуските преди провеждане на одит на Етап 2
 • Одит на Етап 2 – Оценяване на внедряването и ефикасността на системата за управление. При одита се събират информация и доказателства за съответствие с всички изисквания на приложимия за системата за управление стандарт и свързаните с приложната област на системата законови и други външни изисквания.
 • Решение – На база на резултатите от одита се взема решение по сертификация
 • Издаване и връчване на ISO Сертификат – Издаване и връчване на Сертификат със срок на валидност три години
 • Надзорен одит на първа година – Оценява дали системата за управление на сертифицираната организация има способността да продължава да съответства на изискванията за сертификация
 • Надзорен одит на втора  година –  Оценява дали системата за управление на сертифицираната организация има способността да продължава да съответства на изискванията за сертификация 
 • Заявка и Договор за подновяване –  В третата година от валидност на сертификата се изпраща Заявка за подновяване на сертификацията и се подписва договор за нов тригодишен период
 • Одит за подновяване –  Оценяване на ефикасността на системата в нейната цялост и постоянна  адекватност и прилагане в областта на приложение, за която е сертифицирана, като и постоянното й подобряване с цел увеличаване на постиженията на организацията