ISO 14001:2004

Системи за управление на околната среда

За ISO 14001:2015 кликни тук.

Сертификатът по ISO 14001 все по-често се използва за повишаване на доверието на заинтересованите страни от системата за управление на околната среда на организациите. В основата на стандарта лежи загрижеността на човечеството за устойчивото развитие на планетата.

Фокусът на стандарта е във възможността чрез поддържането и постоянното подобрение на система за управление на околната среда, организациите да идентифицират, следят и управляват екологичните си аспекти като по този начин свеждат риска за околната среда до допустими нива.

Ползите от сертификацията:

 • По-добър търговски имидж, по-високо доверие от инвеститорите и стабилно присъствие на българския, европейския и световния пазар.
 • Демонстрирана отговорност за опазване на околната среда чиста и за бъдещите поколения.
 • Отговорност, дисциплина и проследимост на дейността на база ежегодните надзорни одити.
 • Все по-често необходимо условие за участие в търгове, конкурси и поръчки.

Ползите от работещата система:

 • Подобрен контрол върху разхода на суровини и енергия, управление на отпадъците
 • Изпълнение на законовите и други изисквания, отнасящи се до аспектите на околната среда
 • Минимизиране на риска при екологични инциденти
 • Единни правила за работа, които са документирани, обявени и разбрани в цялата организация
 • Ефективен механизъм за самопроверка и усъвършенстване – вътрешните одити
 • Непрекъснатото развитие на системата за управление на околната среда води до постигане на подобрения в цялостната резултатност от дейността на организацията

Основни акценти:

 • Ангажимент на ръководството чрез политиката по околната среда за непрекъснато подобряване и предотвратяване на замърсяването, спазване на приложимите законови и други изисквания, отнасящи се до аспектите на околната среда и управление на аспектите на околната среда и техните въздействия.
 • Планиране – непрекъснат процес на идентифициране на аспектите, оценка на тяхната значимост при отчитане на информацията за приложимите законови и други изисквания, определяне на общи и конкретни цели, създаване на програми за постигане на целите.
 • Внедряване и функциониране – осигуряване на ресурси, необходими за създаването, внедряването, поддържането и подобряването на системата за управление на околната среда. Осигуряване на необходимата компетентност на всички лица, работещи за организацията или от нейно име, които могат да причинят значими въздействия върху околната среда.
 • Оперативно управление – създаване на процедури и/или инструкции за оперативно управление на тези операции, които са свързани със значимите аспекти на околната среда, за да се осигури, че те се извършват при определените условия.
 • Поддържане на готовност за действие при извънредни ситуации и инциденти – определяне на потенциалните извънредни ситуации и потенциалните инциденти, които могат да окажат въздействие върху околната среда и как организацията ще реагира на тях. Съставяне на планове за действие при извънредни ситуации, обучение на персонала и други заинтересовани страни и организиране на проигравания.
 • Мониторинг и измерване. Оценяване на съответствието – мониторинг и периодично измерване на ключови характеристики на операциите и дейностите, които могат да имат значимо въздействие върху околната среда. Периодично оценяване на съответствието с приложимите законови и други изисквания, приети от организацията.
 • Непрекъснато подобряване – управление на действителни и потенциални несъответствия и предприемане на подходящи коригиращи и превантивни действия, проследяване и анализ на ефикасността на предприетите действия, извършване на вътрешни одити и прегледи от ръководството за цялостен анализ на резултатността по отношение на околната среда.

Подготовка за сертификация

Подготовката за сертификация се състои в:

 • Запознаване с изискванията на стандарта ISO 14001
 • Запознаване с приложимите законови и други изисквания
 • Идентификация и оценка по значимост на аспектите на околната среда
 • Създаване на документация (политика, цели, програми, процедури, инструкции, наръчник)
 • Работно въвеждане (реално използване на създадените правила)
 • Вътрешен одит – проверка на готовността за сертификация
 • Отстраняване на несъответствията открити при вътрешния одит
 • Сертификация