ISO 9001:2008

Системи за управление на качеството

За ISO 9001:2015 кликни тук.

Сертификатът по ISO 9001:2008 e най-широко разпространеният и най-разпознаваем начин да представим своята компания като един надежден бизнес партньор, който спазва изискванията на международен стандарт система за управление на качеството.

Фокусът на стандарта е върху управлението на процесите и удовлетвореността на клиентите.Той е еднакво приложим както за производствени компании, за фирми в сферата на услугите и за организации с нестопанска цел.

Ползите от сертификацията

 • Повишен фирмен имидж и международно разпознаваема гаранция за надеждно партньорство
 • Отговорност, дисциплина и проследимост на дейността на база ежегодните надзорни одити
 • Все по-често необходимо условие за участие в търгове, конкурси и поръчки

Ползите от работещата система за управление на качеството

 • Работещ механизъм за следене на изпълнението на изискванията на клиента още от заявката
 • Единни правила за работа, които са документирани, обявени и разбрани в цялата организация
 • Ясни отговорности и разписани инструкции за това кое, как и от кого се извършва
 • Ефективен механизъм за самопроверка и усъвършенстване – Вътрешните одити и прегледа от ръководството

Принципи:

 • Фокус върху клиента – организациите реално съществуват заради своите клиенти. Разбирането на Клиентите и техните изисквания е от изключителна важност за успеха на една организация
 • Лидерство – Ръководството създава и поддържа вътрешната среда в която хората осъзнават общите фирмени цели и са мотивирани за екипна работа за тяхната реализация.
 • Ангажираност на персонала – Хората са най-ценният ресурс на една организация. Приобщаването на хората към целите на организацията е ключът към постигането на целите
 • Процесен подход – Дейността на организацията се разглежда като процес, съставен от подпроцеси, в които резултатът от предишния е вход на следващия процес. Ефективността на отделните процеси, както и добрата комуникация между тях води до повишена ефективност на организацията
 • Системен подход към управлението – Организацията се разглежда като система от взаимосвързани процесии и доброто им управление е определящо за ефективността
 • Непрекъснато подобряване – Спреш ли, значи вече изоставаш! Винаги има какво да се подобри. Цели се усъвършенстване чрез развитие и адаптивност
 • Решения, базирани на факти – ефективните решения следват анализ на данни, а не просто на субективни усещания и вярвания
 • Взаимноизгодни отношения с доставчиците – Доставчикът  трябва да бъде наш дългосрочен и надежден партньор. Довереният доставчик носи стабилност на нашия бизнес

Подготовка за сертификация

Подготовката за сертификация се състои в:

 • Запознаване с изискванията на стандарта ISO 9001:2008
 • Анализ на наличните правила в организацията
 • Там където има пропуски или разминавания със стандарта – създаване на нови правила
 • Създаване на документация (процедури, инструкции, наръчник)
 • Работно въвеждане (реално използване на новите правила)
 • Вътрешен одит – проверка на готовността за сертификация от вътрешен персонал
 • Финално отстраняване на несъответствията открити във вътрешния одит
 • Сертификация