Партньорства

Двустранно споразумение за осигуряване на качеството на сертификационните услуги

Ръководейки се от разбирането, че принципите на професионализма стоят над търговските цели, за да издигнат качеството на сертификационните услуги и по този начин да помогнат за повишаване на взискателността на клиентите към органите за сертификация, двата органа се споразумяват на доброволна база да си сътрудничат с взаимно информиране, съвместни участия в обучения и други публични мероприятия в полза на клиентите, обмен на одитори и технически експерти и чрез всякаква друга форма на съвместна дейност, която е съвместима с принципите на сертификацията и спомага да бъде постигната една много по-висока обществена полезност на стандартизираните системи за управление.

AQ Cert има сключени двустранни споразумения за партньорство с горния текст със следните чуждестранни и български органи за сертификация и контрол:

  • AENOR Internacional
  • RINA International
  • Верификация България
  • Ес Пи Ди Серт
  • Център за изпитване и европейска сертификация